Svenska English

Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy för Assistive Technology Group, Hjälpmedelsteknik Sverige AB och samtliga verksamheter inom koncernen.

Följande policy gäller för samtliga bolag inom koncernen.

Syfte

Syftet med denna policy är att ge vägledning till samtliga medarbetare i hur hållbarhetsarbetet skall bedrivas och vilka värderingar Assistive Technology Group, moderbolaget Hjälpmedelsteknik Sverige AB och samtliga dotterbolag står för (Hjälpmedelsteknik Sverige). Dess värdegrund finns uttryck i Uppförandepolicy och Policy för affärsetiska principer. Hållbarhetsarbetet ska ha en tydlig koppling till affärsverksamheten och de värdeskapande processerna inom företaget.

Bakgrund

Assistive Technology Group vill bidra till en hållbar utveckling. Hjälpmedelsteknik Sverige har som ledande princip att aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling genom att affärsverksamheten ska bedrivas på ett sätt som upprätthåller Hjälpmedelsteknik Sveriges värderingar, visar respekt för människor, samhälle och miljö/naturresurser. Hjälpmedelsteknik Sverige skall möta och överträffa de förväntningar företagets intressenter har på Hjälpmedelsteknik Sveriges verksamhet.

Genom att fatta beslut som rättvist balanserar anspråken från olika intressenter ska Hjälpmedelsteknik Sverige bidra till en hållbar utveckling och ta sitt ansvar för gemensamma ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter i dess omvärld. Hjälpmedelsteknik Sveriges intressenter vad gäller ansvarsfullt företagande omfattar kunder, ägare, medarbetare, samarbetspartners, leverantörer, miljön och samhället (bl. a civilsamhället och offentlig sektor) samt övriga intressenter som berörs av verksamheten.

Huvudprinciper

Hjälpmedelsteknik Sverige har definierat följande huvudprinciper, baserade på SS ISO 26000:2010 standarden för socialt ansvarstagande och FN i initiativet Global Compact, inom hållbarhetsområdet:

  • Ansvar
  • Transparens
  • Affärsetik
  • Respekt för intressenters intresse
  • Respekt för rättsstatens principer
  • Respekt för internationella uppförandenormer
  • Respekt för de mänskliga rättigheterna

Strategi för hållbarhetsarbetet

Den strategiska inriktningen för Hjälpmedelsteknik Sverige hållbarhetsarbete ska av styrelsen fastställas baserad på ledningens strategiska planering och affärsplaneringsprocesser. Ledningen bereder policyer för etik, hållbarhet, uppförandekoder, hållbarhetsredovisningen och annan dokumentation samt planerar och genomför uppföljningar av hållbarhetsarbetet. Strategin ska grundas på väsentlighetsanalyser, nulägesanalyser, intressentkartor och intressentdialoger. Hållbarhetsredovisningen ska ske årligen, i samband med årsredovisningen, enligt GRI G4 Standard.

Hållbara ansvarsområden

Ekonomiskt ansvar

För Hjälpmedelsteknik Sverige är det en grundläggande princip att bedriva en ansvarsfull verksamhet med en sund och balanserad ekonomi. Företaget undviker ekonomiska beslut som innebär risker för företagets långsiktiga överlevnad.

Företaget värdesätter ärlighet, öppenhet och hög etik i alla affärsrelationer. Medarbetare håller löften och ser både kunder och leverantörer som viktiga samarbetspartners som ska behandlas med respekt. Självklart motarbetar företaget aktivt alla former av mutor, bestickningar och korruption som kan påverka affärsrelationer.

På marknaden verkar Hjälpmedelsteknik Sverige för sund, ärlig och öppen konkurrens och iakttar god marknadsföringssed. Företagets information till marknaden ska alltid vara tydlig, transparent och aldrig medvetet vilseledande.

Miljöansvar

Hjälpmedelsteknik Sverige ska proaktivt sträva efter att minska miljö- och hälsorelaterade risker från verksamheten och de produkter och tjänster som företaget tillhandahåller. I första hand genom att förebygga uppkomst av föroreningar och i andra hand minimera negativ miljöpåverkan. Faktorer såsom energiförbrukning, vattenförbrukning och avfallshantering skall stå i centrum.

Samhällsansvar

Hjälpmedelsteknik Sverige ska vara en god samhällsaktör. Företaget ska respektera mänskliga rättigheter, ta avstånd från korruption och mutor och bestickning samt penningtvätt. Företaget skall även sträva efter att skapa god hälsa och välbefinnande oberoende om det är för anställda, kunder, ägare eller andra intressenter. Företaget ska vara aktiv inom samhällsfrågor och främja social tillhörighet för barn och ungdom i syfte att bidra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget skall inte lämna direkta eller indirekta bidrag till politiska partier eller politiska organisationer.

Lagstiftningsansvar

Hjälpmedelsteknik Sverige ska följa gällande lagstiftning och internationella konventioner på de marknader företaget agerar på. Förtaget ska efterfölja miljölagstiftning, avtal, säkerhetskrav och andra bindande krav och bestämmelser.

Leverantörsansvar

Hjälpmedelsteknik Sverige ska påverka leverantörer att främja hållbar utveckling. Gemensamma hållbarhetsmål ska formuleras med leverantörer. Företaget skall formulera miljökrav som skall gälla för den egna verksamheten såväl som vid upphandling av varor och tjänster.

Arbetsgivaransvar

Hjälpmedelsteknik Sverige ska inom ramen för arbetsgivaransvaret säkerställa en god organisatorisk och social arbetsmiljö och en trygg och säker arbetsplats. Dessutom skall processer skapas där medarbetares idéer och initiativförmåga stimuleras. Företaget ska verka för en god balans mellan arbete och privatliv för företagets medarbetare. Tydliga och väl kommunicerade riktlinjer och policyer gällande jämställdhet och mångfald skall finnas. Företaget ska understödja och uppmuntra medarbetares samhällsengagemang. Tyngdpunkt skall läggas på främjandet av medarbetares hälsa och välbefinnande. Företaget ska avsätta resurser för medarbetares vidareutveckling och kompetensuppbyggnad.

Kund- och kvalitetsansvar

Kundrelationen och kunders behov skall alltid stå i centrum. En hög grad av transparens, dialog och tydlighet skall prägla Företagets relationer med kunder. Klagomålshantering och kundsupport ska vara effektiv, grundlig och skötas med omsorg. Ett ständigt förbättringsarbete avseende kvalitetsarbetet är ett fokusområde som skall prioriteras.

Uppföljning och rapportering

Ledningen i Hjälpmedelsteknik Sverige ska följa upp arbetet utifrån policyn årligen i samband med årsredovisningen samt genom internkontroll. I arbetet ingår att utveckla ett systematiskt arbetssätt för uppföljning. Ledningen och styrelsen ska årligen rapportera kring ansvarsfullt företagande i en separat redovisning för externt bruk och/eller i Hjälpmedelsteknik Sveriges årsredovisning.

Kontaktpersoner

En medarbetare som har frågor eller funderingar kring denna policy skall i första hand vända sig till sin närmaste chef. I andra hand kontaktas någon av nedanstående personer.

CSR - ansvarig - Lars Åkerman - 0708-925 384 - Lars.akerman@hjalpmedelsteknik.se

Personalansvarig - Jonas Christensson - 0709-152 980 - Jonas.christensson@hjälpmedelsteknik.se

Ansvar

Företagets chefer ansvarar för att alla anställda inom bolaget är förtrogna med företagets Hållbarhetspolicy, men det ligger på individens ansvar att följa den. Att bryta mot företagets Hållbarhetspolicy kan leda till disciplinära påföljder. Alla medarbetare har en skyldighet att tillsammans verka för att skapa och upprätthålla ett hållbart företagsklimat.

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår